Tydens elke siekteverlofsiklus is die werknemer geregtig op betaalde siekteverlof gelykstaande aan die aantal dae wat die agri-werker normaalweg gedurende ‘n tydperk van ses weke sou werk. Gedurende die eerste ses maande van werk is die werknemer egter geregtig op een dag se siekteverlof vir elke 26 dae gewerk. ‘n Werkgewer word nie verplig om die werknemer te betaal indien hulle vir meer as twee opeenvolgende dae of by meer as twee geleenthede gedurende ‘n tydperk van agt weke van die werk afwesig was nie. Dit geld slegs indien die werknemer nie op versoek van die werkgewer ‘n mediese sertifikaat kan voorsien na hul gereelde afwesigheid binne hierdie tydperk van 8 weke nie.

In gevalle waar dit nie prakties moontlik is vir ‘n werknemer om ‘n mediese sertifikaat te bekom nie, kan betaling nie van daardie werker teruggehou word nie, tensy redelike bystand om ‘n sertifikaat te bekom deur die werkgewer verskaf is. Werknemers kan dus siekteverlof gebruik en ‘n mediese sertifikaat na twee opeenvolgende dae toon. Werkgewers kan enige tendens aanteken wat daartoe kan lei dat die werknemer vir meer as twee geleenthede gedurende ‘n tydperk van agt weke afwesig is, wat dan gaan lei tot geen betaling nie. Werknemers moet versoek word om nie siekteverlofvoordele te misbruik nie en moet altyd die werkgewer in kennis stel wanneer hulle siek is.