Waar groepe mense saamwerk, kan konflik om verskeie redes ontstaan, waaronder interpersoonlike kwessies, hoe werkplekbeleid en -prosedures toegepas word, en ongelukkigheid oor die gedrag van ander in die werkplek. Om die werksomgewing gesond te hou, is dit altyd beter om konflikte of geskille so informeel as moontlik op te los. Werkgewers moet ook werknemers ‘n formele betroubare meganisme bied om hul griewe te lug. In gevalle waar die saak nie opgelos kan word nie, en dit onder die omvang van die Kommissie vir Versoeningsbemiddeling en Arbitrasie (KVBA) val, kan werknemers of werkgewers na die KVBA verwys.

 

Watter geskille kan na die KVBA verwys word?

  • Onbillike afdankings
  • Onbillike arbeidspraktyke

 

Wat is ‘n onregverdige arbeidsgeskil?

  • Onbillike gedrag deur die werkgewer met betrekking tot die bevordering, afgradering, proeftydperk of opleiding van ‘n werknemer of met betrekking tot die voorsiening van voordele aan ‘n werknemer;
  • Onbillike skorsing van ‘n werknemer of enige ander onbillike dissiplin√™re optrede sonder afdanking ten opsigte van ‘n werknemer;
  • Versuim of weiering deur ‘n werkgewer om ‘n voormalige werknemer aan te stel of weer in diens te neem ingevolge enige ooreenkoms; en
  • Beroepsskade, anders as ontslag.

Die KBVA kan gekontak word per e-pos: info@ccma.org.za of deur die webwerf te besoek: https://www.ccma.org.za/Contact