Etiese oudits dien baie doeleindes en is wêreldwyd in byna elke sektor en industrie ‘n vereiste. Een van die belangrikste fokuspunte van ‘n etiese oudit is om werkers ‘n stem te gee en vas te stel of bestuur ‘n veilige leef- en werksomgewing vir werknemers verseker. Ouditeure wat in etiese nakomingsoudits opgelei is en erken moet word deur die internasionale liggaam, die Association of Professional Social Compliance Auditors (APSCA), gebruik die triangulasiebenadering wanneer inligting geverifieer word. Dit gebeur deur middel van ‘n formele dokument-hersiening, ‘n visuele inspeksie van die perseel, en onderhoude met bestuur en werknemers. Die ouditeur moet met werknemers in die besigheid praat om insig te kry in hul ervaring in die onderneming.

Tipe vrae wat gevra word

Die ouditeure sal vrae vra wat verband hou met werksomstandighede, ure wat gewerk word, lone, algemene gesondheid en veiligheid op die perseel, opleiding wat aangebied word, grieweprosedures, ensovoorts. In wese, soortgelyk aan die dokument-hersiening wat met bestuur gedoen is, sal die onderhoude met die werknemers probeer vasstel of alle aspekte van billike arbeidspraktyke geïmplementeer word. Beleide en prosedures spreek tot die geskrewe deel van verantwoordelike bestuurstelsels, maar die oudit moet egter die implementering in die praktyk beoordeel.

Die ouditeur sal die vrae op so ‘n wyse stel om die werknemer te help om te verstaan ​​wat met die vrae of praktyk bedoel word. Sommige uitdagings kan ​​onder andere as gevolg van ‘n gebrek aan formele skoolopleiding, ‘n laer onderwysvlak, of selfs taal bestaan; daarom sal ouditeure in baie gevalle konsepte moet verduidelik tydens die onderhoudproses. Geïsoleerde gevalle van verkeerde inligting verskaf deur werknemers sal deur die ouditeur geverifieer of ondersteun moet word deur ander onderhoude en dokumenthersiening voordat dit as ‘n bevinding aangedui kan word.

Bestuur se invloed op onderhoude

Die onderhoudsproses met werknemers is noodsaaklik, en bestuur kan nie werknemers vooraf afrig of voorberei op wat tydens hierdie onderhoude/oudits gesê moet word nie. In sommige gevalle sal die ouditeur vrae vra en die konteks skep om beter insig in ‘n werknemer se ervaring te verkry.

Onderhoude met die verskillende tipe werknemers bly ‘n deurslaggewende deel van die etiese oudit. Dit is ‘n manier om te evalueer hoe die onderneming vaar, gebaseer op die SIZA standaard- en globale markvereistes.