Artikel 9 van Sektorale Vasstelling 13 is baie duidelik in die vereiste dat werknemers skriftelike besonderhede van indiensneming (kontrak) moet ontvang wanneer hulle begin werk. Dit beteken dat die dienskontrak aan die werknemer gegee moet word wanneer die werknemer met sy pligte begin en nie ‘n paar dae of weke nadat die werknemer reeds begin werk het nie.

Dit is verder belangrik dat die dienskontrak al die wetlike vereistes, soos deur die wet bepaal, bevat.

Die kontrak moet die volgende insluit:

 1. Die volle naam en adres van die werkgewer;
 2. die naam en beroep van die agri-werker, en ‘n kort beskrywing van die werk waarvoor die agri-werker in diens geneem is;
 3. die plek van werk, en in gevalle waar die agri-werker vereis of toegelaat word om op verskeie plekke te werk, ‘n aanduiding hiervan;
 4. die datum van indiensneming;
 5. die normale werksure en werksdae van die agri-werker;
 6. die agri-werker se loon of die koers en betaalmetode;
 7. die loonkoers vir oortydwerk;
 8. enige ander kontantbetalings waarop die agri-werker geregtig is;
 9. enige ander betaling wat die agri-werker ontvang;
 10. hoe gereeld en wanneer lone betaal sal word;
 11. enige aftrekkings van die agri-werker se lone;
 12. die verlof waarop die agri-werker geregtig is; en
 13. die kennisgewingstydperk wat nodig is om die diens te beëindig, of as die diens vir ‘n kontrakperiode is, die datum waarop die diens beëindig moet word.

Indien ‘n agri-werker nie hul kontrak kan verstaan ​​nie, moet die werkgewer seker maak dat dit aan die agri-werker verduidelik word in ‘n taal en op ‘n manier wat die agri-werker verstaan. In ‘n geval waar ‘n werkgewer dit oorweeg om ‘n verandering aan die diensvoorwaardes te maak, moet hulle onthou dat die kontrak nie eensydig verander kan word nie en dat konsultasie met die werknemer moet plaasvind. Die werknemer moet instem tot die veranderinge (teken die wysigings/nuwe kontrak) voordat dit geïmplementeer kan word. ‘n Werkgewer moet ‘n afskrif van die kontrak bewaar/stoor terwyl die agri-werker in diens is en daarna vir drie jaar nadat die werker reeds bedank het.

Vir meer inligting, besoek gerus die SIZA Etiese Standaard, kodevereiste 8.1.2.