As ‘n produsent moet u ‘n besluit neem rondom watter ouditprogram jou besigheid moet ondergaan en uiteindelik implementeer. Daar is ‘n paar aspekte om te oorweeg, en sodra u op hierdie punt kom, dan moet die volgende vraag gevra word: Wat moet ek in ag neem as ek ‘n Standaard- en Ouditprogram kies?

Indien u ‘n produsent is wat aan meer as een mark verskaf en ook dalk meer as een produk op die plaas produseer, oorweeg asseblief die volgende voordat u ‘n besluit neem:

 1. Watter kopers aanvaar die standaard/ouditprogram wat jy gekies het
 2. Ouditkapasiteit, bevoegdheid en aanvaarding van die ouditeure
 3. Sigbaarheid en naspeurbaarheid op die oudit resultate
 4. Bekostigbaarheid en koste-effektiewiteit van die oudit
 5. Hulpmiddels en bystand van die standaard wanneer jy jou regstellings na jou oudit doen

Meer inligting hieroor:

 1. Watter markte/kopers aanvaar die standaard/ouditprogram:

Wanneer ‘n produsent ‘n ouditprogram kies, sal hulle moet verseker dat die program deur al hul kopers/markte wêreldwyd aanvaar word. Vir baie streke in die wêreld is daar spesifieke vereistes waaraan voldoen moet word voordat ‘n produsent daardie spesifieke streek/land of selfs supermark kan voorsien. Meeste produsente produseer ook meer as een kommoditeit en verskaf ook aan meer as een koper.

Wat die aanvaarding van die SIZA-program betref, kan ‘n produsent gerus wees dat SIZA aktief met meer as 300 sakeondernemings wêreldwyd in gesprek is om erkenning en aanvaarding van die program te verkry en ook te behou. Hierdie aksies van SIZA verseker dat produsente grootliks slegs  een  sosiale- (etiese) en een omgewingsoudit in Suid-Afrika hoef te doen. Aangesien SIZA ‘n vrywillig program is, kan produsente soms besluit (na aanleiding van inligting wat hulle via hulle kopers ontvang) om ‘n ander ouditprogram te oorweeg. Dit sal raadsaam wees om eers te verstaan waar hierdie programme aanvaar word en of dit toegang tot al die betrokke markte wat u voorsien, moontlik maak. As dit nie die geval is nie, sal produsente dalk meer as een sosiale (etiese) en/of omgewingsoudit moet doen, wat lei tot ouditduplisering en meer tyd wat aan oudits spandeer word wat beteken hoër finansiële koste vir ‘n produsent.

 

 1. Ouditkapasiteit, bevoegdheid en aanvaarding van ouditeure:
 • Bevoegdheidsvereiste van ouditeure (APSCA)

Wat ouditeure se bevoegdheid betref, is dit belangrik om te onthou dat ouditeure aan sekere bekwaamheidsvereistes vir sekere programme moet voldoen om uiteindelik aanvaar te word deur ‘n spesifieke supermark. Dit geld veral vir sosiale/etiese ouditeure wat deur die Association of Professional Social Compliance Auditors (APSCA) moet aanvaar moet word voordat hulle oudits vir etiese programme soos SIZA, SMETA en ander koper-spesifieke programme kan doen. Dit is ook ‘n minimum vereiste vir  oudits wat na die Sedex-platform oorgedra moet word, wat dan weer ‘n invloed het op produsente se vermoë om sekere Britse en Amerikaanse markte te kan bereik.

 • Erkenning van ouditfirmas en ouditeurskapasiteit

Wanneer ‘n produsent oorweeg om ‘n ouditprogram te implementeer, moet hulle asseblief seker maak dat die kapasiteit en beskikbaarheid van ouditeure in die omgewing voldoende is, asook watter ouditfirmas vir daardie program en hul kopers aanvaar word. Baie supermarkte aanvaar slegs sekere firmas in sekere lande en laat slegs spesifieke firmas toe om spesifieke oudits te doen. Dit is om hierdie rede waarom SIZA slegs erkenning gee aan firmas wat die nodige aanvaarding van al die markte vir die sosiale/etiese en omgewings programme het. Wanneer produsente ‘n program kies wat beperkte ouditfirmas of ouditeure beskikbaar het, kan dit daartoe lei dat die firma ‘n ouditeur van ‘n ander land moet stuur om die oudit te doen, wat kan lei tot meer koste en moontlike verwarring rondom praktyke/wetlike interpretasies van die besigheid stelsels en so meer. ‘n Tekort aan ouditeure wat aanvaar word kan ook beteken dat u dalk nie die betrokke oudit in die gegewe periode sal kan doen nie, en dalk nie na ‘n spesifieke koper kan uitvoer vir daardie seisoen nie.

 

 1. Sigbaarheid en naspeurbaarheid op oudit uitkomste:

3.1. Sigbaarheid op Sedex

Wanneer u die Standaard (Sosiaal/Eties of Omgewing) kies, sal u as produsent moet verifieër of u markte/kopers wel die program ten volle aanvaar het, nie slegs die oudit nie, maar ook die sigbaarheid/platform waarop die oudit opgelaai en gedeel sal word. In die geval waar produsente aan die Verenigde Koninkryk en die Verenigde State van Amerika produkte verskaf, is die sigbaarheid op die Sedex-platform uiters belangrik om in ag te neem, aangesien hierdie markte in die meeste gevalle sigbaarheid op die Sedex-platform vereis. Om SIZA-lede by te staan en sodoende ‘n diens te lewer het SIZA ‘n koste besparing tussen SIZA en Sedex beding wanneer die SIZA-lid kies om die sigbaarheid deur SIZA te skep, in plaas van om dit self te behartig op Sedex. In hierdie geval lewer SIZA ‘n diens deur ook die produsent se profiel (SAQ, oudits, sigbaarheid, ens.) namens hulle op Sedex te bestuur. Indien die produsent besluit om hul eie profiel te oop te maak by Sedex, moet die ouditprogram, ouditeur(e) en ouditfirma voldoen aan Sedex se vereistes en moet hulle goedgekeur word om op Sedex te kan werk; asook aan die bevoegdheid vereistes (d.w.s. APSCA-registrasie) voldoen. Die produsent sal dan hul eie profiel op Sedex bestuur, eie inligting oplaai, skakelkettings moet maak met kopers en die Sedex-fooie betaal wat van toepassing is.

3.2. Sigbaarheid op GLOBALG.A.P.

Net soos bogenoemde, bied SIZA die geleentheid aan SIZA-produsente om sigbaarheid te hê op hul SIZA Sosiale/Etiese en Omgewingsoudits op die GLOBALG.A.P. platform via ‘n API-skakel, gebaseer op ‘n ooreenkoms en onderlinge vennootskap met GLOBALG.A.P. Hierdie sigbaarheid is om te verhoed dat die produsent nog ‘n sosiale of omgewingsoudit vir Europese-markte moet doen, net soos waarom die Sedex-ooreenkoms vir Britse en Amerikaanse markte bestaan.

 

 1. Bekostigbaarheid en Koste-effektiwiteit
 • Oudit-omvang en -frekwensie

Produsente sal moet seker maak wat die oudit geldigheid-periodes is van die ouditprogram wat hulle kies aangesien jaarlikse oudits ‘n algemene vereiste is wat by ander programme vereis word en dit lei tot bykomende koste en tyd wat aan oudits bestee word. Die SIZA-program dryf ‘n risiko-gebaseerde benadering wat produsente in staat kan stel om ‘n twee (2) of drie (3) jaar ouditgeldigheidsperiode te bereik – dit kan ‘n beduidende koste- en tydbesparings aansporing vir plase en pakhuise wees.

 • Opsie om gekombineerde oudits te doen (indien nodig)

Wat ouditkoste betref, vir diegene wat ‘n SIZA Sosiale/Etiese en SIZA Omgewings oudit moet doen, kan die produsent hul SIZA Omgewingsoudit kombineer met die GLOBALG.A.P. IFA-oudit, wat voorsiening maak vir ‘n tyd- en kostebesparing. Die produsent kan ook in die geval waar ‘n behoefte bestaan om ‘n Rainforest Alliance-oudit te doen, die SIZA Omgewings oudit met die Rainforest Alliance-oudit kombineer om al hul markte in stand te hou, terwyl koste en tyd bespaar word, en vermy dan ook duplisering van nog ‘n sosiale oudit (as hul SIZA Sosiale oudit in plek is).

 

 1. Hulpmiddels en bystand wanneer jy jou regstellende aksies doen:

Een van die voordele van die SIZA-program is die ondersteuningsprogramme en hulpmiddels wat bestaan en geskep is om produsente in hul nakomings-reis te ondersteun en voortdurende verbetering te dryf. Die SIZA kantoor is toeganklik en slegs ‘n telefoonoproep ver. SIZA bied ook ‘n verskeidenheid ondersteuningstrukture en -programme wat daarop gemik is om produsente by te staan, deur die ouditproses te lei  en ‘n geloofwaardige proses te handhaaf wat tot voordeel van almal wat by die voorsieningsketting betrokke is, strek. Hierdie ondersteuningsprogramme sluit in:

 • Kapasiteitsbou Program

SIZA fasiliteer en bied 13 verskillende opleidingsprogramme aan wat gebasseer is op die SIZA standaard, asook omvattende hulpmiddels om produsente en opkomende produsente te ondersteun met die implementering van die etiese (sosiale) standaard- en omgewingsversekeringsvereistes. Met hierdie opleiding ondersteun SIZA produsente deur hulle gereed te maak vir die derde party oudit wat gaan volg.  SIZA skep ook bewustheid  en ‘n begrip van die Sosiale/Etiese en Omgewingsstandaard en bou ook praktiese en sosiale vaardighede om produktiwiteit en deurlopende verbetering op plase te verbeter. Hierdie opleidingskursusse word sonder bykomende koste vir die produsent in ‘n aanlyn hoedanigheid via webinars sowel as in-persoon regoor die land aangebied. Die hulpmiddels is ontwerp om SIZA lede by te staan, in ooreenstemming met wetlike vereistes en beste praktyk wat voorbeelde van nakomings praktyke insluit, asook voorbereidings materiaal wat vir almal beskikbaar is om in hul besigheid te gebruik en te implementeer.

 • Oudit-oorsig Program

SIZA se dryfkrag agter ‘n doeltreffende oudit-oorsig program is ‘n aktiewe poging om regstellende aksies deur produsente na afloop van hul SIZA oudit te voltooi. SIZA volg op en herinner elke besigheid om regstellings so gou moontlik ná die oudit afgehandel te kry om  die uiteindelike doelwit van verbetering te ondersteun en aan markte te wys dat die besigheid aan die minimum vereistes voldoen. SIZA dryf ook ‘n direkte praktiese benadering in sy poging om te verseker dat ouditeure bevoeg is, die SIZA-program, landbou en  die realiteite op plase en in pakhuise verstaan. SIZA lei ouditeure aktief op, bestuur hul erkenning en bevoegdheid asook die kwaliteit van hul ouditverslae.

Die ouditoorsig-program stel produsente verder in staat om hul bekommernisse deur middel van ‘n terugvoer-evaluering ná elke oudit uit te spreek, tesame met opsies om ‘n dispuut te loods indien hulle nie met ‘n ouditeur se tegniese of regsinterpretasie saamstem nie. Die ouditprogram skep deursigtigheid en betroubaarheid deur hierdie prosesse waardeur inligting van beide produsente en ouditeure in ag geneem word by die bepaling van ‘n oudituitkoms. Die SIZA kantoor is altyd beskikbaar om met lede te gesels na afloop van ‘n oudit.

 • Remediërende en Beste Praktyk Programme

Die SIZA-program is van mening  dat ‘n gebalanseerde siening geskep moet word wanneer daar na ‘n besigheid se voldoeningstatus gekyk word. Dit word gedoen deur produsente toe te laat om hul beste praktyke in te dien wat verder gaan as die minimum nakoming vir goedkeuring.  Deur sigbaarheid te skep gee SIZA ‘n gebalanseerde prentjie deur aan kopers. Die program sluit ook die Remedy Solution Program in wat dit moontlik maak vir goedgekeurde kundiges in ‘n bepaalde veld om erken te word as ‘n geskikte oplossing om ‘n potensiële area van kommer of oudit regstelling reg te stel. Produsente het die opsie om hierdie onafhanklike maatskappye/kundiges direk te selekteer en te kontak om sodoende ‘n afhanklike en konfidensiële proses te skep.

 • Tussen-oudit monitering

SIZA CARES en Social Site Visits vorm deel van SIZA se strewe na voortdurende verbetering en om omgewings- en etiese risiko’s binne die landbousektor te bestuur. Die SIZA CARES-program help besighede om omvattende bestuurstelsels daar te stel, omgewingsrisiko’s te bestuur en om sleutel aanwysers oor die vier hoekstene van die omgewing te verbeter, terwyl die sosiale perseel besoeke deurlopende monitering moontlik maak om te verseker dat praktyke tussen oudit periodes in plek bly. Hierdie besoeke word gedoen teen geen addisionele koste nie en vorm deel van jou primêre lidmaatskap by SIZA.

 • Digitale Rekordhouding Program

Die SIZA Digital Recordkeeping-program ondersteun produsente om die prestasie van hul sakepraktyke, soos waterverbruiksdoeltreffendheid, energiedoeltreffendheid, koolstofvrystellings en afvalproduksie, te monitor. Aangesien rekordhouding en doelwitstelling die grondslag vorm van voortdurende verbetering, sal die implementering van die Digital Recordkeeping-program produsente, pakhuise en verwerkingsfasiliteite in staat stel om te bepaal of hulle op koers is om hul doelwitte te bereik en om praktyke in perspektief te plaas, aangesien gestandaardiseerde metodes en berekeninge gebruik word om vordering oor tyd te bepaal. Hierdie program word deur ‘n minimale fooi aangebied aan SIZA lede.

Indien daar enige onduidelik bestaan of indien u raad soek ook watter ouditprogram die beste vir u kan werk, kontak asb die SIZA kantoor by admin@siza.co.za / 021 851 8184.