Onder geen omstandighede word besighede toegelaat om iemand in diens te neem wat nie oor die nodige geldige dokumentasie beskik nie. Dit is onwettig om ‘n buitelander in diens te neem wat nie ‘n geldige werkspermit en paspoort het nie. In Suid-Afrika word die indiensneming van buitelanders gereguleer deur die Immigrasiewet 13 van 2002 (soos gewysig). Artikel 38 van die Immigrasiewet bepaal dat niemand ‘n onwettige buitelander of ‘n buitelander met ongemagtigde diensstatus in diens mag neem nie. Dit beteken dat die werknemer in besit moet wees van ‘n geldige paspoort/ID sowel as die nodige werkspermitte wat in Suid-Afrika benodig word.

Ingevolge artikel 38 (2) van die Immigrasiewet, rus die onus op die werkgewer om ‘n poging aan te wend om te verseker dat geen onwettige buitelanders in diens geneem word nie, en om die status van burgerskap van die werknemer vas te stel. Dit beteken dat dit die besigheid se verantwoordelikheid sal bly om te verifieer of hul dokumente wettig is. Besighede kan die Departement van Binnelandse Sake in hul omgewing kontak om die paspoort- en permitbesonderhede te verifieer.

Lede moet ‘n voldoende werwingsstelsel en -prosedure implementeer om te verseker dat werknemers ‘n afskrif van hul ID, paspoort en/of werkspermit verskaf om verskillende aspekte te verseker, soos of die werknemer ‘n wettige of onwettige buitelander is, deur vas te stel of die dokumente geldig en wettig is of nie. Nóg ‘n belangrike faktor wat deur hierdie prosedure gedek moet word, is die werknemer se ouderdom. Onder geen omstandighede kan ‘n werknemer enige kind onder die ouderdom van 15 aanstel of toelaat om enige vorm van arbeid te doen nie. Wat jong werkers betref, moet die onderneming voldoen aan die vereistes soos uiteengesit deur die Wet met betrekking tot werksomstandighede vir werknemers van 15 tot 17 jaar.