Die Asbes-vermindering regulasies vereis van werkgewers om sover dit redelik moontlik is, ‘n veilige werksomgewing te voorsien en in stand te hou wat sonder risiko’s vir werknemers se gesondheid en welstand is. Die regulasies dui baie duidelik aan dat dit werkgewers se verantwoordelikheid is om die werkplek behoorlik te bestuur. Ingevolge Artikel 21 van die Asbes-vermindering regulasies, word die vereistes rondom die wegdoening van asbes uiteengesit. Wanneer ‘n besigheid asbes in hul besigheid identifiseer, moet die volgende in ag geneem word:

  • Elke besigheid moet ‘n asbes-register hê wat by die risiko-assessering ingesluit is om te verseker dat enige en alle vorme van asbes opgespoor en voldoende gemonitor kan word.
  • Die verantwoordelikheid berus by die bestuur om effektiewe beleide en regstellings te implementeer en die blootstelling aan asbes moet noukeurig gemonitor word veral met ‘n fokus waar werknemers moontlike daaraan blootgestel kan wees.
  • Die fasiliteit moet ook ‘n planontwikkel oor hoe hulle asbes binne hul besigheid wil verwyder/verminder. Die besigheid sal dan die Departement van Indiensneming en Arbeid (DEL) in kennis moet stel van hierdie plan vir die vermindering en verwydering van asbes (sien Bylae 2, – Kennisgewing van Asbeswerk, in die Regulasies hieronder). Die verwydering/vermindering van asbes moet deur ‘n goedgekeurde verskaffer gedoen word, soos deur die DEL vir die betrokke jaar verklaar, dit wil sê in die Goedgekeurde Inspeksie Owerhede (AIA).
  • Die wegdoening van asbes kan slegs plaasvind by ‘n area wat deur die plaaslike owerheid aangewys is, bv. die Provinsiale Departement van Omgewingsake en Ontwikkelingsbeplanning. Die goedgekeurde AIA sal kan adviseer of die verwydering ook by hul diens ingesluit is en kan die voldoende area/perseel identifiseer.
  • Die plan moet voorsiening maak vir die ontginning van asbes en hoe werknemers beskerm sal word in terme van PPE, beperkte toegang, ens.

Vir meer gedetailleerde inligting en toegang tot die Regulasies, besoek asseblief https://www.gov.za/documents/occupational-health-and-safety-act-asbestos-abatement-regulations-10-nov-2020-0000