Indien u ‘n uitvoer produsent is, is die antwoord op hierdie vraag ‘n beklemtoonde ‘JA’. As ‘n produsent is u uiteindelik verantwoordelik vir die implementering en besluit rondom die ouditprogram wat jou besigheid teen ge-oudit gaan word. Daar is ‘n paar aspekte om te oorweeg en in ag te neem, wanneer ‘n ouditprogram gekies moet word. Sodra u op hierdie punt kom, dan is die volgende vraag relevant:  Hoe kies ek ‘n Standaard- en Ouditprogram: Wat moet ek in ag neem?

Indien jy n produsent is wat aan meer as een mark verskaf en ook dalk meer as een produk op die plaas aanbied, oorweeg asseblief die volgende voordat jy n besluit neem:

 1. Die aanvaarding van die standaard / program:

Wanneer ‘n produsent ‘n ouditprogram kies, sal hulle moet verseker dat die program deur al hul kopers/markte wêreldwyd aanvaar word. Vir baie streke in die wêreld is daar spesifieke vereistes waaraan voldoen moet word voordat ‘n produsent daardie spesifieke streek/land of selfs supermark kan voorsien. Wat die aanvaarding van die SIZA-program betref, kan ‘n produsent gerus wees dat SIZA aktief met meer as 300 sakeondernemings wêreldwyd in gesprek tree om erkenning en aanvaarding van die program te verkry en te behou in sy poging om te verseker dat produsente slegs  een  sosiale (etiese) en een omgewingsoudit in Suid-Afrika hoef te doen. Aangesien SIZA ‘n vrywillig program is, kan produsente soms besluit na aanleiding van inligting wat hulle via hulle kopers ontvang, om ‘n ander ouditprogram te oorweeg. Dit sal raadsaam wees om eers te verstaan waar hierdie programme aanvaar word en of dit toegang tot al die betrokke markte moontlik maak. As dit nie die geval is nie, sal produsente dalk meer as een sosiale (etiese) en/of omgewingsoudit moet doen, wat lei tot ouditduplisering en meer tyd wat aan oudits spandeer word wat beteken hoër finansiële koste vir ‘n produsent.

 

 1. Ouditkapasiteit, bevoegdheid en aanvaarding:
 • Bevoegdheidsvereiste van ouditeure (APSCA)

Wat ouditeursbevoegdheid betref, is dit belangrik om te onthou dat ouditeure aan sekere bekwaamheid vereistes vir sekere programme moet voldoen ten einde aanvaarding van ‘n spesifieke kleinhandel-/supermark vereiste te verseker. Dit geld veral vir sosiale/etiese ouditeure wat deur die Association of Professional Social Compliance Auditors (APSCA) moet aanvaar moet word voordat hulle oudits vir etiese programme soos SIZA, SMETA en ander koper-spesifieke programme kan doen. Dit is ook ‘n minimum vereiste dat oudits na die Sedex-platform oorgedra moet word, wat weer ‘n invloed het op produsente se vermoë om sekere Britse en Amerikaanse markte te bereik.

 

 • Erkenning van ouditfirmas en ouditeurskapasiteit

Wanneer ‘n produsent oorweeg om n ouditprogram te aanvaar, moet hulle asseblief seker maak dat die kapasiteit en beskikbaarheid van ouditeure in die omgewing voldoen is, asook watter ouditfirmas vir daardie program en hul kopers aanvaar word. Baie supermarkte aanvaar sekere firmas in sekere lande en laat slegs spesifieke firmas toe om spesifieke oudits te doen. Dit is om hierdie rede waarom SIZA slegs erkenning gee aan firmas wat die nodige erkenning van al die markte vir die sosiale/etiese en omgewings programme het. Hierdie firmas belê ook in die versekering van ouditeur-kapasiteit vir hierdie programme en om te verseker dat daar beskikbare ouditeure in die land/area is. Wanneer produsente ‘n program kies wat beperkte ouditfirmas of ouditeure beskikbaar het, kan dit daartoe lei dat die firma ‘n ouditeur van ‘n ander land moet stuur om die oudit te doen, wat kan lei tot meer koste en moontlike verwarring rondom praktyke/wetlike interpretasies van die besigheid stelsels en so meer.

 

 1. Sigbaarheid en Naspeurbaarheid op oudituitkomste:

 

3.1. Sigbaarheid op Sedex

Wanneer jy die Standaard (Sosiaal/Eties of Omgewing) kies, sal jy as produsent moet verifieer of jou markte/kopers wel die program ten volle aanvaar het, nie slegs die oudit nie, maar ook die sigbaarheid/platform waarop die oudit opgelaai en gedeel sal word. In die geval waar produsente aan die Verenigde Koninkryk en die Verenigde State van Amerika produkte verskaf, is die sigbaarheid op die Sedex-platform uiters belangrik om in ag te neem, aangesien hierdie markte sigbaarheid op die Sedex-platform vir die produsent vereis. Om Suid-Afrikaanse produsente, veral SIZA-lede, by te staan, het SIZA ‘n spesiale fooi tussen SIZA en Sedex beding om voorsiening te maak vir ‘n kostebesparing wanneer die SIZA-lid kies om die sigbaarheid deur SIZA te gebruik, in plaas van direk via Sedex. In hierdie geval lewer SIZA n diens deur ook die produsent se profiel (SAQ, oudits, sigbaarheid skakels, ens.) namens hulle op Sedex te bestuur. Indien die produsent besluit om ‘n erie profiel te oop te maak by Sedex, moet die ouditprogram, ouditeur(e) en ouditfirma voldoen aan Sedex se vereistes en moet hulle goedgekeur word om op Sedex te kan werk; asook aan die bevoegdheid vereistes (d.w.s. APSCA-registrasie) voldoen. Die produsent sal dan hul eie profiel op Sedex bestuur, eie inligting oplaai, skakelkettings moet maak met kopers en die Sedex-fooie betaal wat van toepassing is.

 

3.2. Sigbaarheid op GLOBALG.A.P.

Net soos bogenoemde, bied SIZA die geleentheid aan SIZA-produsente om sigbaarheid te hê op hul SIZA Sosiale/Etiese en Omgewingsoudits op die GLOBALG.A.P. platform via ‘n API-skakel, gebaseer op ‘n ooreenkoms en onderlinge vennootskap met GLOBALG.A.P. Hierdie sigbaarheid is om te verhoed dat die produsent nog ‘n sosiale of omgewingsoudit vir Europese-markte moet doen, net soos waarom die Sedex-ooreenkoms vir Britse en Amerikaanse markte bestaan.

 

 1. Bekostigbaarheid en Koste-effektiwiteit
 • Ouditomvang en frekwensie

Produsente sal moet seker maak wat die oudit geldigheid-periodes is van die ouditprogram wat hulle kies – jaarlikse oudits is ‘n algemene vereiste wat lei tot bykomende koste en tyd wat aan oudits bestee word. Die SIZA-program dryf ‘n risiko-gebaseerde benadering wat produsente in staat kan stel om ‘n twee (2) of drie (3) jaar ouditgeldigheidsperiode te bereik – dit kan ‘n beduidende koste- en tydbesparings aansporing vir plase en pakhuise wees.

 

 • Opsie om gekombineerde oudits te doen (indien nodig)

Wat ouditkoste betref, vir diegene wat ‘n SIZA Sosiale/Etiese en SIZA Omgewings oudit moet doen, kan die produsent hul SIZA Omgewingsoudit kombineer met die GLOBALG.A.P. IFA-oudit, wat voorsiening maak vir ‘n tyd- en kostebesparing. Die produsent kan ook in die geval waar ‘n behoefte bestaan om ‘n Rainforest Alliance-oudit te doen, die SIZA Environmental oudit met die Rainforest Alliance-oudit kombineer om al hul markte in stand te hou, terwyl koste en tyd bespaar word, en vermy dan ook duplisering van nog ‘n sosiale oudit (as hul SIZA Sosiale oudit in plek is).

 

 1. Toolkit en bystand wanneer jy jou regstellende aksies doen:

Een van die voordele van die SIZA-program is die ondersteuningsprogramme en hulpmiddels wat bestaan en geskep is om produsente in hul nakomings-reis te ondersteun en voortdurende verbetering te dryf. Die SIZA kantoor is toeganklik en slegs n telefoonoproep ver. SIZA bied ook ‘n verskeidenheid ondersteuningstrukture en -programme wat daarop gemik is om produsente by te staan, deur die ouditproses te lei  en ‘n geloofwaardige proses te handhaaf wat tot voordeel van almal wat by die voorsieningsketting betrokke is, strek. Hierdie ondersteuningsprogramme sluit in:

 • Kapasiteitsbou Program

SIZA fasiliteer en bied 13 verskillende opleidingsprogramme aan, asook ‘n omvattende toolkit  om produsente en opkomende produsente te ondersteun met die implementering van die etiese (sosiale) standaard- en omgewingsversekeringsvereistes deur bewustheid  en ‘n begrip van die Sosiale/Etiese en Omgewingsstandaard te bevorder, asook om praktiese en sosiale vaardighede te bou om produktiwiteit en deurlopende verbetering op plase te verbeter.    Hierdie opleidingskursusse word sonder bykomende koste vir die produsent in ‘n aanlyn hoedanigheid via webinars sowel as in-persoon regoor die land aangebied. Die hulpmiddels is ontwerp vir die Suid-Afrikaanse landbou, in ooreenstemming met wetlike vereistes en beste praktyk wat voorbeelde van nakomings praktyke insluit, asook voorbereidings materiaal wat vir almal beskikbaar is om in hul besigheid te gebruik en te implementeer.

 • Oudit-oorsig Program

SIZA se dryfkrag agter ‘n doeltreffende oudit-oorsig program is ‘n aktiewe poging om regstellende aksies deur produsente na afloop van hul oudit te voltooi. SIZA volg produsente direk op en kontak elke besigheid om regstellings so gou moontlik ná die oudit afgehandel te kry om  die uiteindelike doelwit van verbetering te ondersteun en aan markte te wys dat die besigheid aan die minimum vereistes voldoen. SIZA dryf ook ‘n direkte praktiese benadering in sy poging om te verseker dat ouditeure bevoeg is, die SIZA-program, landbou en  die realiteite op plase en in pakhuise verstaan. SIZA lei ouditeure aktief op, bestuur hul erkenning en bevoegdheid asook die kwaliteit van hul ouditverslae.

Die ouditoorsig-program stel produsente verder in staat om hul bekommernisse deur middel van ‘n terugvoer-evaluering ná elke oudit uit te spreek, tesame met opsies om ‘n dispuut te opper indien hulle nie met ‘n ouditeur se tegniese of regsinterpretasie saamstem nie. Die ouditprogram skep deursigtigheid en betroubaarheid deur hierdie prosesse waardeur inligting van beide produsente en ouditeure in ag geneem word by die bepaling van ‘n oudituitkoms.

 

 • Remediërende en Beste Praktyk Programme

Die SIZA-program is van mening  dat ‘n gebalanseerde siening nagekom moet word wanneer daar na ‘n besigheid se voldoeningstatus gekyk word. Dit word gedoen deur produsente toe te laat om hul praktyke in te dien wat verder gaan as die minimum nakoming vir goedkeuring, wat dan vir die kopers sigbaar word. Die program sluit ook die Remedy Solution Program in wat dit moontlik maak vir kundiges in ‘n bepaalde veld om erken te word as ‘n geskikte oplossing om ‘n potensiële area van kommer reg te stel. Produsente het die opsie om hierdie onafhanklike maatskappye/kundiges direk te selekteer en te kontak  in ‘n poging om  die werklike oorsaak van ‘n probleem meer effektief op te los.

 

 • Tussen-oudit monitering

SIZA CARES en Social Site Visits vorm deel van SIZA se strewe na voortdurende verbetering en om omgewings- en etiese risiko’s binne die landbousektor te bestuur. Die SIZA CARES-program help besighede om omvattende bestuurstelsels daar te stel, omgewingsrisiko’s te bestuur en om sleutel aanwysers oor die vier hoekstene van die omgewing te verbeter, terwyl die sosiale perseel besoeke deurlopende monitering moontlik maak om te verseker dat praktyke tussen oudit periodes in plek bly. Hierdie besoeke word gedoen teen geen addisionele koste nie en vorm deel van jou primêre lidmaatskap.

 

 • Digitale Rekordhouding Program

Die SIZA Digital Recordkeeping-program sal produsente help om die prestasie van hul sakepraktyke, soos waterverbruiksdoeltreffendheid, energiedoeltreffendheid, koolstofvrystellings en afvalproduksie, te monitor. Aangesien rekordhouding en doelwitstelling die grondslag vorm van voortdurende verbetering, sal die implementering van die Digital Recordkeeping-program produsente, pakhuise en verwerkingsfasiliteite in staat stel om te bepaal of hulle op koers is om hul doelwitte te bereik en om praktyke in perspektief te plaas, aangesien gestandaardiseerde metodes en berekeninge gebruik word om vordering oor tyd te bepaal.

 

SIZA nou jou uit om ons direk te kontak indien daar enige onsekerheid mag wees, of vrae oor watter derdeparty-oudits om te kies. SIZA sal graag met lede in gesprek tree indien hulle enige onsekerhede of vrae oor die inligting wat in hierdie nuusbrief aangebied word – kontak ons gerus (admin@siza.co.za / 021 851 8184).