Die indiensneming van buitelanders in Suid-Afrika word gereguleer deur die Immigrasiewet 13 van 2002 (soos gewysig). Artikel 38 van die Immigrasiewet bepaal dat geen persoon ‘n onwettige buitelander in diens mag neem nie. Dit beteken dat die werknemer in besit moet wees van ‘n geldige paspoort/ID en die nodige werkspermitte moet hê wat in Suid-Afrika vereis word. Onder geen omstandighede word besighede toegelaat om enige persoon in diens te neem sonder dat die nodige dokumentasie om te werk in plek is nie. Dit is onwettig om ‘n buitelander in diens te neem wat nie ‘n geldige werkspermit en paspoort het nie.

Ingevolge artikel 38(2) van die Immigrasiewet word ‘n plig op ‘n werkgewer geplaas om in goeder trou moeite te doen om te verseker dat geen onwettige buitelander in diens geneem word nie en om vas te stel wat die status of burgerskap van die persoon in diens is. Dit beteken dat dit die bestuur se verantwoordelikheid sal bly om te verifieer of die dokumente wat verskaf word, wettig is. Kontak die Departement van Binnelandse Sake in u area om paspoort- en permitbesonderhede te verifieer of gebruik ander programme wat met hierdie verifikasieproses kan help.

Lede moet ‘n voldoende werwingstelsel en prosedure implementeer om te verseker dat alle werknemers ‘n afskrif van hul ID, paspoort, en werkspermit verskaf om verskeie aspekte te bevestig, soos of die werknemer ‘n wettige of onwettige buitelander is deur vas te stel of die dokumente geldig en wettig is of nie. Nog ‘n belangrike faktor wat hierdie prosedure moet dek, is die werknemer se ouderdom. Onder geen omstandighede kan ‘n werknemer enige kind onder die ouderdom van 15 jaar aanstel of toelaat om by enige vorm van arbeid betrokke te raak nie. Waar jong werkers betrokke is, moet die onderneming voldoen aan die vereistes wat deur die wet gestel word rakende werksomstandighede vir werknemers van 15 tot 17 jaar.

Vir meer inligting oor die indiensneming van buitelanders of vlugtelinge, besoek gerus: https://www.gov.za/documents/immigration-act