Gevaarlike stowwe/chemiese middels is van die materiale wat die meeste in die landbou gebruik word en hou ‘n aansienlike hoë risiko in. Die Wet op Beroepsgesondheid en -veiligheid en Regulasies 85 van 1993 plaas ‘n plig op alle werkgewers om “sover dit redelikerwys uitvoerbaar is, ‘n werksomgewing te voorsien en in stand te hou wat veilig en sonder risiko vir die gesondheid van sy werknemers is“. Gevaarlike stowwe soos chemikalieë kan ‘n ernstige risiko inhou en nadelige gesondheidseffekte veroorsaak soos vergiftiging, allergiese reaksies, probleme met asemhaling, velprobleme en ander ernstige gesondheidsverwante probleme wat tot hospitalisasie en selfs die dood kan lei. Dit skep ‘n aansienlike risiko vir die werkgewer en die besigheid. Indien gevaarlike stowwe nie voldoende bestuur word nie, sal die besigheid aanspreeklik gehou word weens hierdie wanbestuur, wat lei tot ‘n hoërisiko-bevinding tydens ‘n SIZA-oudit.

Bestuur moet verseker dat alle bestuurders en werknemers wat met afval en gevaarlike stowwe werk opleiding ontvang in die veilige hantering, gebruik, stoor, en toediening van hierdie stowwe. Tydens ‘n oudit moet daar bewyse wees dat bestuur en personeel wat afval en gevaarlike stowwe hanteer en mee werk voldoende opgelei is. Ouditeure sal werknemers se kennis tydens die onderhoudproses toets om te verifieer of hulle die gevare verstaan, tesame met die verifiëring van die dokumentasie wat bestuur op lêer moet hou.

Gevaarlike stowwe moet tydens die risikoassesseringsproses deur die verantwoordelike persone gedefinieer word. Hierdie potensieel gevaarlike stowwe kan wissel van oplosmiddels wat in produksiefasiliteite gebruik word tot sure en gevaarlike chemikalieë wat binne die besigheid gebruik word. Die vereiste sal dieselfde bly – die bestuur en personeel wat hierdie stowwe hanteer, moet opgelei word om dit veilig en korrek te doen, en moet elke dag alle veiligheidsmaatreëls op die terrein kan implementeer. Regsverwysing: Regulasies vir Gevaarlike Chemiese Stowwe GK R1179 Reg 3(1) -3(3).

Vir leiding oor die bestuur van landbou-spesifieke risiko’s en gevare, gebruik en verwys gerus na die SIZA Gesondheid en Veiligheid-riglyn: https://siza.co.za/wp-content/uploads/2020/07/SIZA-Guide-to-Health-and-Safety-Management-V01.pdf