Die Asbesverminderingsregulasies stipuleer die plig wat op werkgewers rus om, sover dit redelik moontlik is, ‘n veilige werksomgewing te voorsien en in stand te hou wat sonder risiko’s vir werknemers se gesondheid en welstand is, spesifiek met betrekking tot asbes. Die regulasies gee werkgewers ‘n duidelike plig om asbes in die werkplek te identifiseer en behoorlik te bestuur. Hierdie plig word ook uitgebrei na werknemers wat na hul gesondheid en veiligheid moet omsien en na ander moet omsien wat aangetas kan word. Die Asbesverminderingsregulasies stel die vereistes rondom die wegdoening van asbes ingevolge Artikel 21 uiteen. Wanneer ‘n besigheid asbes in hul besigheid identifiseer, is daar ‘n paar dinge wat in ag geneem moet word:

  • Elke besigheid moet ‘n asbesregister hê en dit by die risiko-assessering insluit om te verseker dat enige en alle vorme van asbes opgespoor en voldoende gemonitor word.
  • Fasiliteite moet die blootstelling aan asbes noukeurig monitor veral met aandag aan enige moontlike blootstelling aan werknemers. Die verantwoordelikheid berus by die bestuur om effektiewe beleide en regstellings te implementeer om blootstelling op enige manier te beperk.
  • Die fasiliteit sal ‘n plan moet ontwikkel oor hoe hulle asbes binne hul besigheid wil verwyder/verminder. Die besigheid sal dan die Departement van Indiensneming en Arbeid (DEL) in kennis moet stel van hierdie plan vir die vermindering en verwydering van asbes (sien Bylae 2, – Kennisgewing van Asbeswerk, in die Regulasies hieronder). Die verwydering/vermindering van asbes moet deur ‘n goedgekeurde verskaffer gedoen word, soos deur die DEL vir die betrokke jaar verklaar, dit wil sê in die Goedgekeurde Inspeksie Owerhede (AIA).
  • Die wegdoening van die asbes kan slegs plaasvind by ‘n area wat deur die plaaslike owerheid aangewys is, bv. die Provinsiale Departement van Omgewingsake en Ontwikkelingsbeplanning. Die goedgekeurde AIA sal kan adviseer of die verwydering ook by hul diens ingesluit is en kan die voldoende area/perseel identifiseer.
  • Die plan moet voorsiening maak vir die ontginning van asbes en hoe werknemers beskerm sal word in terme van PPE, beperkte toegang, ens.

Vir meer gedetailleerde inligting en toegang tot die Regulasies, besoek asseblief https://www.gov.za/documents/occupational-health-and-safety-act-asbestos-abatement-regulations-10-nov-2020-0000